Електронен дневник
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно изменението на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението:

Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2024 г., в сила от 16.04.2024 г.) (1) Зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание имат право да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

(2) Изпитът по ал. 1 може да се положи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година.

(3) Изпитът по ал. 1 се провежда по реда на държавните зрелостни изпити, като се прилагат съответно разпоредбите на раздели I, II, III, IV и V.

(4) Резултатът от изпита по ал. 1 се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище, което се издава в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(5) Резултатът от изпита по ал. 1 се вписва в точки и в оценки и се трансформира в оценки по скалата за оценяване ECTS в съответствие с чл. 30, ал. 9.

(6) Резултатът от изпита по ал. 1 не променя резултата от държавния зрелостен изпит в дипломата за средно образование.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ НА МОН: ОТ 24.04.2024 Г. ДО 16, 00 ч. на 26.04.2024 .

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012