Електронен дневник

Специалности » Компютърна техника и технологии

ПРОФЕСИЯ:ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

Професията  523050 Техник на компютърни системи,специалност 5230501 Компютърна техника и технологии дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на  поддръжката, обслузването и ремонта на компютри и компютърни системи.

 

При упражняването на професията се извършват следните дейности :

⇒ инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;

⇒ работят в няколко среди за програмиране;

⇒ създават и публикуват web сайтове;

⇒ тестват компютърна конфигурация;

⇒ откриват и отстраняват проблеми и дефекти в РС;

⇒ работят с различни програмни продукти.

 

            Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

 

 Завършилите обучението си по тази професия могат да работят :

⇒ в сервизи за поддръжка и ремонт на РС техника 

⇒ в офиси на компютърни фирми

⇒ в сървърни станции

⇒ в производствени обекти за монтаж на РС техника

⇒ в обекти за изграждане на компютърни мрежи

⇒ в обекти за поддържане на компютърни системи и мрежи

⇒ в собствена фирма

Срок на обучение: 5 години

  Успешно завършилите обучението си по тази професия получават :

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета степен на професионална квалификация

⇒ възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

Професионална гимназия по битова техника © 2012